Ett känt tankeexperiment, signerat den sentida filosofen John Rawls ställer sig frågan hur en rättvis värld ser ut:

Tänk dig att du och alla andra individer på jorden kommer att återfödas i en slumpvis individ på jorden imorgon. Hur skulle du då designa den världen som vi alla återföds i?

Skulle det vara en värld likt vår faktiska värld 2015? Eller skulle risken att du avled tillsammans med din mor redan under födseln, vara så stor att världen skulle behöva se radikalt annorlunda ut?

Den goda nyheten är att världen 2015, ser betydligt bättre ut än världen såg ut 1990, vilket kan sammanfattas i utvärderingen av de 8 milleniemålen som världens ledare enats om inom FN-samarbetet för denna period.

  1. Halvera jordens fattigdom och hunger – Över en miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom (definierat som att leva på under 1,25 dollar per dag). Målet att halvera fattigdomen, nåddes tre år i förtid. Dock lever fortfarande 800 miljoner människor i extrem fattigdom och ungefär 100 miljoner barn under fem år är undernärda.
  2. Se till att alla barn får gå i grundskola – Andelen barn i utvecklingsländer som fullföljer grundskolan har förbättrats från 83% till 91%. År 2015 stod dock fortfarande 57 miljoner barn och ungdomar utan grundskoleplats.
  3. Ökad jämställdheten mellan kvinnor och män – Trots att andelen kvinnor i världens parlament ökat (från 14 till 22 procent) och fler flickor än någonsin tidigare går i skolan (från 91 till 97 flickor per 100 pojkar) återstår mycket innan målet om jämställdhet är uppnått. Utvecklingen är dessutom ojämn, både inom och mellan olika regioner.
  4. Minska barnadödligheten – Barnadödligheten har sjunkit från drygt 12 miljoner till 6,6 miljoner per år mellan 1990 och 2015. Det innebär att nära 17 000 färre barn dör varje dag. Framstegen beror bland annat på breda vaccinationsprogram, kraftigare insatser mot malaria samt ökad tillgång till rent vatten. Men idag dör fortfarande ett av tio barn innan sin femte födelsedag.
  5. Förbättra mödrahälsan – Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990, men att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar är ett av de mål som man inte lyckats uppnå. Idag dör fortfarande drygt 800 kvinnor om dagen varav de flesta i utvecklingsländerna.
  6. Stoppa spridningen av HIV och AIDS – Allt färre människor smittas av hiv. År 2012 nysmittades omkring 2,3 miljoner människor – en nedgång med mer än 20 procent sedan 1997 när antalet nysmittade nådde sin pik. Runt 35,3 miljoner människor levde med hiv 2012 och fler än 22 miljoner av dessa lever i Afrika söder om Sahara. Bromsmedicinerna beräknas ha räddat 6,6 miljoner liv sedan 1995.
  7. Hållbarhet – Trots att milleniemål 7 slår fast att koldioxidutsläppen skulle ha halverats till 2015 släpper världens länder idag ut nästan 49 procent mer koldioxid än de gjorde 1990. Att klara 2-graders målet för global uppvärmning har blivit vår generations ödesfråga.
  8. Globalt bistånd och samarbete – Mål 8 handlar om att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder genom ökat bistånd, rättvisare handel och lättade skuldbördor. Det åttonde målet handlar alltså om de rika ländernas ansvar för milleniemålen. Trots att det totala biståndet i världen var högre än någonsin 2015 (140 miljarder dollar) är det bara bråkdelen av alla löften om bistånd som har infriats. Till exempel lever endast fem av världens länder upp till FN:s rekommendation om att ge 0,7 procent av sin BNI till bistånd, varav Sverige är ett.

Den 25e september 2015 antogs de nya milleniemålen som nu är 17 till antalet och exempelvis stipulerar att såväl fattigdomen som hungern skall utrotas helt till 2030.

Samtidigt konstateras att de nya målen är ambitiösare, mer komplexa och kommer kräva långt större förändringar av våra attityder och levnadsvanor för att kunna nås.

Som en individ av 7,4 miljarder på jorden kan vi alla känna oss maktlösa till att faktiskt göra en skillnad i detta. Då gäller det att komma ihåg att ”Ingen kan göra allting, men alla kan göra något”.

Måndag den 11e januari lanseras BIGHEART app som pilotprojekt i Sverige. Vi vet inte hur det kommer att gå, men vi drömmer om att det kommer vara en katalysator som får ”många att göra något” och bidrar till att göra världen till en bättre plats.

Jakob Gelberg

Författare Jakob Gelberg

Fler inlägg av Jakob Gelberg

Lämna ett svar