Har du en Android-telefon? Nu kan du samla 100 kr/månad till Plan International Sverige genom att se reklam på din låsta skärm.

Vi på BIGHEART är nu stolta presentera vår första samarbetspartner: Plan International Sverige, vars vision vi tillfullo delar:

“Vår vision är en värld där alla barn kan förverkliga sin fulla potential i samhällen som respekterar deras rättigheter.”

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International som är verksam i 72 länder. Plan International utgår från FN:s barnkonvention och arbetar på gräsrotsnivå för och tillsammans med barn för att stödja deras rätt till utbildning, hälsa, skydd från våld och övergrepp, samt under katastrofer.

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig och positiv utveckling för barn världen över, och att skapa starka samhällen där barn slipper diskriminering. De jobbar också för att vara en tydlig röst för barns rättigheter och påverka stater att ta ansvar för dessa på både lokal, nationell och global nivå.

BIGHEART grundades 2015 baserat på den innovativa idén att låta personer med stort hjärta, indirekt skänka pengar till välgörenhet, genom att exponera sig för riktad reklam via mobilens låsta skärm.

Den första versionen av BIGHEART-appen släpptes för Android i Februari och under resten av 2016 pågår BIGHEART som pilottest för att se om det finns ett intresse bland individer med stort hjärta och annonsörer att mötas på detta sätt, samt att säkerställa att det är tekniskt möjligt.

Läs mer om pilottestet, hur appen fungerar och ladda gärna ner och testa den (om du har en Android telefon) på www.bghrt.se

BIGHEART är mycket stolta över att samarbeta med Plan International Sverige för att tillsammans kunna göra världen till en bättre plats!


 

Plan International har 8 tydliga fokusområden för sina programinsatser:

 

BARNS TIDIGA UTVECKLING OCH HÄLSA

Alla barn ska få en bra start i livet. Inget barn ska behöva dö av sjukdomar som kan botas eller förebyggas. Viktiga delmål för att uppnå detta är:

 • Ökad tillgång till hälso- och sjukvård för barn och mödrar.
 • Minskad smittspridning av sjukdomar genom ökade satsningar på information och vaccinationer.
 • Att barn får den näring de behöver för att växa och utvecklas.
 • Ökad kunskap hos föräldrar och vårdnadshavare om hur de själva, på bästa sätt, kan främja barns hälsa och utveckling.

VATTEN, SANITET OCH HYGIEN

Alla barn ska ha tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden, även under katastrofer. Viktiga delmål på vägen är:

 • Lika tillgång till vatten och sanitet (det kräver särskilda satsningar på de mest fattiga områdena och de mest avlägsna byarna).
 • Att barn, familjer och samhällen själva har kunskap och metoder för att säkra både kvalitet och tillgång till vatten och sanitet.
 • Att regeringar och berörda beslutsfattare lever upp till sina löften och gör vatten och sanitet till en prioriterad fråga, också i sina budgetar.

BARNS DELTAGANDE

Alla barn ska ha självförtroende, kunskap och verktyg för att kunna påverka i frågor som rör dem. Beslutsfattare ska möjliggöra och uppmuntra barns inflytande i beslutsprocesser på olika nivåer i samhället. Viktiga delmål på vägen är:

 • Att politiska beslutsprocesser är transparenta och öppna för barn och ungas inflytande.
 • Att unga får stöd att utöva sina medborgerliga rättigheter.
 • Att unga får tillgång till plattformar där de gemensamt med andra unga kan utöva inflytande och kräva sina rättigheter.

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER

Att barn och unga ska ha goda förutsättningar för en god sexuell och reproduktiv hälsa. Det ska inkludera rätten att bestämma om, när och med vem man vill ha sex och/eller skaffa barn samt tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och ungdomsmottagningar. Viktiga delmål på vägen är:

 • Att barn och unga har självförtroendet och kunskapen att fatta informerade beslut om sin egen kropp, inklusive rätten att säga nej.
 • Att sociala, kulturella och religiösa normer och tabun inte sätter hinder i vägen för uppfyllandet av ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
 • Att lagstiftning, riktlinjer och andra vägledande ramverk främjar ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter samt motverkar könsrelaterat våld.

BARNS TRYGGHET OCH SKYDD

Alla barn ska skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Viktiga delmål på vägen är:

 • Att lokalsamhällen har kunskap, resurser och metoder för att effektivt förebygga, skydda och agera mot våld mot barn.
 • Att föräldrar och vårdnadshavare är aktiva i att skapa trygga miljöer för barn och inte själva utsätter barn för någon typ av våld.
 • Att barn känner till sina rättigheter och hur de kan använda sig av de skyddssystem som finns i deras lokalsamhällen.
 • Att regeringar tar sitt ansvar för att skydda barn mot våld och övergrepp genom lagstiftning, effektiva samhällstjänster och tillräckligt med resurser på området.

UTBILDNING

Alla barn ska slutföra grundskole­- och gymnasieutbildning av god kvalitet, utan diskriminering och i en trygg och stödjande miljö. Viktiga delmål på vägen är:

 • Lika tillgång till utbildning för alla barn. Här behövs särskilda insatser för flickor, funktionshindrade och andra marginaliserade grupper som har extra svårt att få tillgång till utbildning.
 • Att den utbildning som erbjuds håller god kvalitét, både vad gäller utbildningsmaterial, metoder och skolmiljö.
 • Förbättrad styrning av skolor, inklusive ökat elevinflytande.
 • Förbättrade lagar och regler inom utbildningsområdet samt tillräckligt med resurser till skolväsendet.

KATASTROFARBETE

Barn ska kunna växa upp i samhällen som är trygga och motståndskraftiga mot katastrofer och konflikter och där barns rättigheter respekteras. Viktiga delmål på vägen är:

 • Att Plan International snabbt och effektivt agerar för att tillgodose barns behov av skydd vid katastrofer och konflikter.
 • Att säkra att barn kan fortsätta sin skolgång trots att en katastrof eller kris har skett.
 • Att det barncentrerade katastrofarbetet är utformat för att stärka barns motståndskraft mot katastrofer och kriser.
 • Att barn och ungdomar ska kunna delta aktivt i beslut och processer som påverkar dem i samband med katastrofer och kriser.
 • Att alla insatser bidrar till att inte förvärra en pågående konfliktsituation.

EKONOMISK SÄKERHET

Alla barn och unga ska få förutsättningar som gör att de som vuxna kan försörja sig själva, ta hand om sina familjer och bli aktiva samhällsmedborgare. Viktiga delmål på vägen är:

 • Att lagar och förordningar ger förutsättningar för ungas sysselsättning och att det finns arbetsrättslig lagstiftning som skyddar unga mot farligt arbete, övergrepp och att utnyttjas i samband med arbete.
 • Att hushåll ges möjligheter att generera intäkter och bibehålla ett sparande.
 • Att unga får marknadsanpassad information, utbildning och träning som ger dem rätt förberedelser för att kunna försörja sig själva.
Jakob Gelberg

Författare Jakob Gelberg

Fler inlägg av Jakob Gelberg

Lämna ett svar