Personuppgiftspolicy

Gäller från 2018-03-29

Föregående versioner:
– Det finns ingen föregående version

Click here to see the current version in English

GENOM ATT SKAPA ETT ANVÄNDARKONTO OCH ANVÄNDA TJÄNSTEN BIGHEART ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY. ANVÄND INTE BIGHEART OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN NEDAN.

1. Allmänt

Denna personuppgiftspolicy avseende tjänsten BIGHEART (”Tjänsten”) gäller mellan Big Heart Sweden AB (”Big Heart”) och dig (”Användaren”).

Tjänsten är en lösning som möjliggör insamling av pengar till välgörenhet, där Användaren får påverka vilken till Tjänsten ansluten välgörenhetsorganisation som ska ta emot pengarna som skänks av Big Heart (”Donationen”).

Tjänsten möjliggör för Användaren att samla in pengar till välgörenhet med hjälp av de metoder som erbjuds i mobilapplikationen BIGHEART, hemsidan bghrt.se och övriga metoder som Big Heart erbjuder. Metoderna som erbjuds är exempelvis, men inte uteslutade eller nödvändigtvis, direktdonation genom erlagd betalning, genomförande av diverse uppdrag (t. ex. svara på en marknadsundersökning), utnyttjande av specifika erbjudande vid köp av produkter eller tjänster eller genom att se annonser. För varje uppdrag som genomförs, erbjudande som utnyttjas eller annons som visas, besöks eller leder till köp av annonsörens produkter eller tjänster, betalar vissa företag ett belopp, där en procentsats av beloppet oavkortat går till den välgörenhetsorganisation som Användaren väljer.

2. Personuppgifter som Big Heart behandlar

2.1 Registrerings- och kontaktinformation

Big Heart samlar information om Användaren när Användaren registrerar sig i Tjänsten, uppdaterar sin personliga användarprofil eller på annat sätt förser Big Heart med kontaktinformation via post, e-post eller andra digitala kommunikationskanaler. Om Användaren registrerar sitt konto i Tjänsten med hjälp av Facebook eller Google godkänner Användaren att information automatiskt hämtas från dessa tjänster och att tjänsterna lagrar information om att Användaren är ansluten till Tjänsten. Den information Användaren förser kan innehålla förnamn, efternamn, e-postadress, kön, födelsedag, hemstad, självrapporterade intressen och andra demografiska påståenden.

2.2 Teknisk data, användnings- och platsinformation

Big Heart samlar automatiskt information om Användaren när den använder Tjänsten, såsom med vilken IP-adress Användaren ansluter till tjänsten, datum och tidpunkter, information om webbläsaren, operativsystemet och enheten, sidor som har besökts, funktioner som har använts och annan användningsstatistik. Big Heart kan också samla platsinformation, även sådan platsinformation som samlats automatiskt från Användarens enhet.

2.3 Cookies

Tjänsten använder, på Big Hearts hemsida och i appen, cookies och liknande teknologier för att samla en del av informationen som nämns i dessa villkor. Cookies används för att Big Heart ska kunna ta del av användningsstatistik och därmed ha möjligheten att förbättra upplevelsen för Användaren. Cookies används även för att hantera, analysera och samköra information om Användarens preferenser, livsstil, demografisk tillhörighet, beteenden och behov i syfte att tillhandahålla riktad direktreklam till Användaren i, eller i samband med, Tjänsten. Vi använder oss även av ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies på vår webbplats för att leverera tjänster som de tillhandahåller. När du använder vår app kan även tredje parter placera cookies i din telefon i syfte att mäta resultatet av våra kunders bannerannonsering. Tredje parter får endast via cookies eller andra spårningsmetoder samla in anonym data i syfte att rapportera och följa upp bannerannonsers antal visningar, räckvidd och konvertering. Om Användaren inte accepterar användning av cookies kan webbläsaren eller enheten konfigureras att inte acceptera cookies. Om detta konfigureras kan Big Heart inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. För mer information, vänligen se Big Hearts Cookies Policy separat på https://bghrt.se/cookies_sv.

2.4 Tredjepartstjänster

Big Heart samlar information när Användaren, eller personer som inte är användare, interagerar med Big Hearts annonser eller annat innehåll på tredjepartshemsidor eller plattformar, som till exempel sociala medier. Detta kan inkludera information som till exempel “Gilla-markeringar”, profilinformation från sociala medier och statistik om visningar och interaktioner med Big Hearts innehåll.

2.5 Övrig information

Big Heart kan samla information från Användare som inte är specificerat här ovan. Den informationen kan användas i enlighet med denna personuppgiftspolicy eller vad som annars tillåtits av Användaren.

3. Hur Big Heart använder informationen som samlas

 • För att tillhandahålla, underhålla och förbättra Tjänsten och andra tjänster som Big Heart tillhandahåller.
 • För att kommunicera med Användare och personer som i övrigt visat intresse för Tjänsten, inklusive att skicka nyhetsbrev, erbjudande och information om Tjänsten, andra tjänster som Big Heart tillhandahåller och Big Hearts samarbetspartners och annonsörer. Användaren har alltid möjlighet att avsäga sig framtida nyhetsbrev genom att klicka på den länk som i varje nyhetsbrev tillhandahålls för detta ändamål.
 • För att granska obehörig eller otillåten användning av Tjänsten och andra tjänster som Big Heart tillhandahåller, eller i andra fall upptäcka, undersöka och förebygga användning som bryter mot Big Hearts gällande villkor eller är olagliga.
 • För att analysera trender, administrera och optimera Tjänsten och andra tjänster som Big Heart tillhandahåller, överblicka användningsmönster samt samla demografisk information om Användare.
 • För att leverera, dela ut och hantera annonser i Tjänsten anpassade efter Användarens intressen, profilinformation, användningshistorik och annan demografisk information.
 • För att analysera trender, administrera och optimera annonser i Tjänsten och andra tjänster som Big Heart tillhandahåller, samt samla anonym statistik och data kring hur annonser presterat och hur Användare interagerat med annonserna för att rapportera till annonsörer och andra intressenter.
 • På ett sådant sätt som specifikt beskrivs när för Användaren när information hanteras eller som i övrigt beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.

4. Hur Big Heart delar informationen med tredje part

Big Heart varken säljer, utbyter, delar eller för över persondata till tredje part förutom under följande omständigheter:

 • Big Heart kan dela persondata med moderbolag och dotterbolag.
 • Big Heart kan dela persondata med tredjepartstjänster för att tillåta sådana parter att tillhandahålla tjänsten som hjälper Big Heart med affärsaktiviteter, vilket kan innefatta marknadsföringstjänster, annonseringstjänster eller tillhandahållande, underhållande och förbättrande av funktioner och användningsområden i Tjänsten. Till exempel, så kan Big Heart dela persondata till tjänster för utskick av nyhetsbrev, notiser och annan kommunikation.
 • Big Heart kan dela persondata när det finns tydliga tecken på att tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av sådan information är nödvändig för att (a) uppfylla tillämpliga lagar, regler, rättsliga processer eller verkställbar begäran från statlig myndighet, (b) tillämpning av Användarvillkor, inklusive utredning av eventuella överträdelser därav, eller (c) skydda mot överhängande skada av Big Hearts rättigheter, egendom eller säkerhet, eller av Användarnas eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
 • Big Heart kan dela persondata med tredje part (däribland tjänsteleverantörer och myndigheter) för att upptäcka, motverka, eller i annat fall hantera bedrägeri eller säkerhets- eller tekniska problem.
 • Big Heart kan dela persondata till affärspartners som erbjuder tjänster till Användaren tillsammans med oss, till exempel gränsöverskridande marknadsföringskampanjer.
 • Big Heart kan dela och/eller föra över persondata om Big Heart blir uppköpta eller sammanslagna med annat företag, går i konkurs, eller annan typ av försäljning av delar eller alla tillgångar.
 • Big Heart kan dela persondata med en tredje part om Användaren tillåtit detta.

Big Heart kan också dela aggregerad eller anonymiserad data med tredje part för andra syften. Sådan data identifierar inte enskilda personer, men kan inkludera information om användningsmönster, interaktioner med annonser och teknisk information. Om Big Heart måste hantera informationen som personlig data enligt gällande lag så kommer den enbart hanteras enligt ovan. I övriga fall då informationen inte klassas som personlig data kan Big Heart hantera den för andra syften också.

5. Möjlighet att påverka datainsamling

5.1 Opt-Outs

Big Heart kan i vissa fall ge Användaren möjlighet att “opt-out” från att persondatan används för vissa syften när den samlas in. Om Användaren väljer att opt-out kan Big Heart inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt.

5.2 Kommunikationspreferenser

Om Användaren inte längre vill få nyhetsbrev eller liknande kan den avprenumerera från dessa genom att följa instruktionerna i kommunikationen eller i Tjänsten. Notera dock att viss kommunikation om Tjänstens huvudfunktioner och annan viktig information inte att stänga av. Såsom information om transaktioner av välgörenhetsbidrag.

5.3 Blockera cookies och annonsspårning

Användaren kan ta bort eller blockera vissa cookies genom att använda funktioner i webbläsarens inställningar. Användaren kan också välja att avstå från annonsspårning genom att stänga av och nollställa detta i enheten eller på sitt Google-konto, men tjänsten kommer inte fungera fullt ut om detta görs. För mer information om cookies, se Big Hearts Cookies Policy på https://bghrt.se/cookies_sv.

6. Möjlighet att se eller ändra personlig data

Användaren har möjlighet att få tillgång till sin personliga data i Tjänsten, ändra sin personliga data i Tjänsten samt radera sin personliga data i Tjänsten. Big Heart strävar efter att i största möjliga mån göra det så enkelt som möjligt för Användaren att själv göra ovan åtgärder i Tjänsten eller, om det inte är möjligt för Användaren att göra det själv, genomföra det åt Användaren. Användare kan få tillgång till, granska, rätta, uppdatera, ändra eller radera sin information när som helst. Användaren ska i så fall skicka ett e-postmeddelande till info@bghrt.se från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress. E-postmeddelandet ska inkludera Användarens namn och vilken information som den önskar tillgå, rätta eller radera. Användaren kan också själv ändra mycket av den personliga informationen direkt i Tjänsten. Big Heart kan neka förfrågningar om de är orimligt upprepande eller systematiska, kräver oproportionerlig teknisk insats, äventyrar hantering av andras personuppgifter, i praktiken är ogenomförbar eller i de fall då tillgång till informationen inte krävs. Förfrågningar hanteras kostnadsfritt av Big Heart, men inte om de kräver oproportionerlig arbetsinsats eller utgifter.

Om Användarens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren kan när som helst begära att identifierbara personuppgifter raderas permanent genom att avsluta sitt konto i appen på sidan Profil/Kontouppgifter. Om Användaren upphör att använda Tjänsten eller om Big Heart stänger av eller raderar Användarens konto i enlighet med Användarvillkoren, har Användaren inte längre möjlighet att tillgå eller ändra den personliga informationen. Big Heart kan behålla oidentifierbar information om det är nödvändigt för att Tjänsten ska fungera samt identifierbar information om det krävs för att upprätthålla legala skyldigheter eller lösa tvister.

7. Ändringar av Personuppgiftspolicy

Big Heart äger rätt att ändra dessa villkor. Villkorsändringar meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Big Heart får även låta en villkorsändring gälla omedelbart om ändringen är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, domstols eller myndighets beslut eller annan liknande omständighet. Big Heart informerar Användaren om sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och därmed upphöra med sin användning av Tjänsten.

8. Säkerhet

Säker hantering av personlig information är viktigt för Big Heart. Därför har en rad tekniska, praktiska och organisatoriska åtgärder tagits för att skydda data i Tjänsten. Enbart i fall då det är nödvändigt har anställda eller personer som på annat sätt arbetar för Big Heart tillgång till informationen. Big Heart genomför säkerhetsåtgärder för att motstå intrång eller annan skadlig aktivitet utefter rådande omständigheter och förmåga. Datahantering på internet eller annan typ av elektronisk datahantering är aldrig hundra procent säker. Därför, även om det eftersträvas, kan Big Heart inte garantera fullständig säkerhet.

9. Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol.

10. Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är, Big Heart Sweden AB, 559030–2377, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, tel. nr +46 (0) 737 10 97 47, info@bghrt.se.