Användarvillkor

Gäller från 2018-03-29

GENOM ATT SKAPA ETT ANVÄNDARKONTO OCH ANVÄNDA TJÄNSTEN BIGHEART ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DESSA ANVÄNDARVILLKOR. ANVÄND INTE BIGHEART OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN NEDAN.

1. Allmänt

Dessa användarvillkor avseende tjänsten BIGHEART (”Tjänsten”) gäller mellan Big Heart Sweden AB (”Big Heart”) och dig (”Användaren”).

Tjänsten är en lösning som möjliggör insamling av pengar till välgörenhet, där Användaren får påverka vilken till Tjänsten ansluten välgörenhetsorganisation som ska ta emot pengarna som skänks av Big Heart (”Donationen”).

Tjänsten möjliggör för Användaren att samla in pengar till välgörenhet med hjälp av de metoder som erbjuds i mobilapplikationen BIGHEART, hemsidan bghrt.se och övriga metoder som Big Heart erbjuder. Metoderna som erbjuds är exempelvis, men inte uteslutade eller nödvändigtvis, direktdonation genom erlagd betalning, genomförande av diverse uppdrag (t. ex. svara på en marknadsundersökning), utnyttjande av specifika erbjudande vid köp av produkter eller tjänster eller genom att se annonser. För varje uppdrag som genomförs, erbjudande som utnyttjas eller annons som visas, besöks eller leder till köp av annonsörens produkter eller tjänster, betalar vissa företag ett belopp, där en procentsats av beloppet oavkortat går till den välgörenhetsorganisation som Användaren väljer.

2. Användning av Tjänsten

Användaren bekräftar sin identitet i Tjänsten genom användarnamn och lösenord. Användaren kan också bekräfta sin identitet genom att ansluta sig till Tjänsten via ett Facebook- eller Googlekonto. Om Användaren bekräftar sin identitet genom användarnamn och lösenord förbinder sig Användaren att välja uppgifter som är svåra att avslöja, att inte avslöja dem för någon samt att bevara uppgifterna på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst. Big Heart kan inte hållas ansvarigt vid obehörig användning av Tjänsten för det fall Användaren inte åtföljt vad som anges i denna punkt. Användaren får endast använda Tjänsten för personliga, icke-kommersiella ändamål. Big Heart förbehåller sig rätten att efter egen bedömning stänga av användare som bedöms bryta mot användarvillkoren eller på annat sätt missbrukar Tjänsten. Big Heart kan även komma att spärra ett användarkonto under en viss period för att utreda eventuella avtalsbrott.

3. Donationen

Donationen tillfaller inte Användaren, och Användaren kan inte personligen tillgodogöra sig Donationen. Genom att aktivt använda Tjänsten har Användaren möjlighet att bestämma till vilken i Tjänsten ansluten välgörenhetsorganisation som Big Heart ska skänka en del av de intäkter som genererats till följd av användarens medverkan. Big Heart kommer att administrera transaktionen av pengar till välgörenhetsorganisationen och vara ensam avsändare av Donationen.

Donationen allokeras till vald välgörenhetsorganisation var 30:e dag under förutsättning att Användaren fortfarande är aktiv i Tjänsten vid allokeringstillfället. Om (i) Användaren inte aktivt använder Tjänsten vid allokeringstillfället och inte återupptar aktivt användande under en sammanhängande tid om 60 dagar efter allokeringstillfället (med ”aktivt användande” avses i det här sammanhanget att det visas annonser som är kopplade till Tjänsten på Användarens mobil) eller (ii) Användaren avslutar sitt konto, upphör Big Hearts skyldighet att skänka en andel av de intäkter som genererats på grund av Användarens medverkan sedan den senast genomförda allokeringen.

Såvida inte Big Heart har meddelat Användaren annat, skänks den allokerade Donationen till respektive välgörenhetsorganisation i april en gång per år. Om Big Heart försätts i konkurs har Big Heart, eller personer som är ansvariga för bolaget, ingen skyldighet att betala den vid tillfället ackumulerade summan insamlade pengar i Tjänsten till välgörenhet.

4. Skatt

Big Heart tar inte något ansvar för eventuella skattekonsekvenser som användandet av Tjänsten innebär för Användaren.

5. Ändringar i Tjänsten

Big Heart förbehåller sig rätten att när som helst genomföra uppdateringar och ändringar i Tjänsten.

6. Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter avseende eller relaterande till Tjänsten, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt till programvara och källkod, är Big Hearts exklusiva egendom och kvarblir hos Big Heart. Användaren erhåller inte genom användningen av Tjänsten någon licens eller annan nyttjanderätt till sådana rättigheter.

7. Personuppgifter

Big Heart är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Användaren lämnar till Big Heart. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Big Hearts personuppgiftspolicy, vilken Användaren måste godkänna för att använda Tjänsten, som kan läsas separat på https://www.bghrt.se/privacy_sv.

Big Heart använder Användarens personuppgifter i syfte att identifiera Användaren, kommunicera med Användaren, administrera Användarens personuppgifter för att uppfylla detta avtal och i övrigt administrera Tjänsten. Användares personuppgifter behandlas även i samband med direktmarknadsföring från Big Heart och dess samarbetspartners och samt för statistikändamål.

Användaren samtycker till att Big Heart till Användarens registrerade e-postadress skickar nyhetsbrev med information om Tjänsten och erbjudanden från samarbetspartners. Användaren har alltid möjlighet att avsäga sig framtida nyhetsbrev genom att klicka på den länk som i varje nyhetsbrev tillhandahålls för detta ändamål.

Användaren har rätt att begära utdrag av de personuppgifter som behandlas avseende Användaren hos Big Heart, oavsett hur dessa samlats in. Användaren kan också begära rättning, ändring eller uppdatering av registrerad information om detta inte kan göras på egen hand i Tjänsten. Om Användare vill tillgå eller ändra infromationen, ska en begäran lämnas till Big Heart elektroniskt med e-post. Begäran skickas till info@bghrt.se från Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress.

Om Användarens personuppgifter har behandlats i strid med personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Användaren kan när som helst begära att identifierbara personuppgifter raderas permanent genom att avsluta sitt konto i appen på sidan Profil/Kontouppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är, Big Heart Sweden AB, 559030–2377, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, tel. nr +46 (0) 737 10 97 47, info@bghrt.se.

8. Tillgänglighet och Ansvar

Tjänsten tillhandahålls till Användaren utan några åtaganden gällande support och Big Heart lämnar inte några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, såvitt avser Tjänsten, dess utformning, funktionalitet eller vad avser tillgänglighet, vilket innebär att Big Heart inte har något ansvar gentemot Användaren eller annan för det fall Tjänsten vid visst tillfälle inte kan nyttjas av Användaren (oavsett om detta beror på underhåll, uppdateringar, tekniska problem eller någon annan omständighet). Big Heart blir genom dess tillhandahållande av Tjänsten inte part till några avtal eller överenskommelser som sluts av Användaren genom användning av Tjänsten och kan under inga omständigheter hållas ansvariga inför Användaren för några rättshandlingar som företas genom användning av Tjänsten eller annars för följdskador eller kostnader, direkta eller indirekta, vare sig förutsägbara eller oförutsägbara och oavsett orsaken till anspråket, härstammande från Användarens användning av Tjänsten. Respektive annonsör är ensam ansvarig för de annonser som publiceras via Tjänsten. Big Heart kan inte hållas ansvarig för innehållet i publicerade annonser.

9. Uppsägning

Big Heart förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, med omedelbar verkan säga upp dessa användarvillkor i förhållande till Användaren, stänga av användaren permanent eller spärra användaren tillfälligt om (i) Användaren bryter mot villkoren häri eller (ii) för det fall anspråk från tredje part riktas mot Big Heart i anledning av Användarens nyttjande av eller Big Hearts tillhandahållande av Tjänsten eller (iii) om Big Heart i övrigt av kommersiella eller andra skäl (t ex till följd av dom eller myndighets beslut) beslutar sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten. Vid upphörande av dessa användarvillkor ska Användaren omedelbart upphöra med användningen av Tjänsten.

10. Ändringar och villkor

Big Heart äger rätt att ändra dessa villkor. Villkorsändringar meddelas Användaren senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Big Heart får även låta en villkorsändring gälla omedelbart om ändringen är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, domstols eller myndighets beslut eller annan liknande omständighet. Big Heart informerar Användaren om sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och därmed upphöra med sin användning av Tjänsten.

11. Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol.